Representantforslag om endringer i folketrygdloven

Dokument nr. 8:111 (2008-2009), Innst. O. nr. 135 (2008-2009)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. O. nr. 135 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelsinget har behandlet et representantlovforslag fra Fremskrittspartiet om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Det ble foreslått endringer i: § 3-2, fjerde og femte ledd § 3-3 fjerde, femt og sjette ledd § 3-4 annet og tredje ledd § 3-21 første ledd. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009