Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Prop. 64 L (2009-2010), Innst. 183 L (2009-2010), Lovvedtak 42 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.03.2010 Innst. 183 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven som medfører at:: Det gis en rett til permisjon i inntil 10 dager i året for å kunne yte pleie og omsorg til nære familiemedlemmer over 18 år, jf. arbeidsmiljøloven § 12-10 nytt andre ledd. Retten til permisjon og pleiepenger ved pleie av nære pårørende i terminalfasen utvides fra 20 til 60 dager, jf. endringer i arbeidsmiljøloven § 12-10 første ledd og folketrygdloven § 9-12 første ledd. Foreldre som i minst tre år har mottatt pleiepenger og/eller forhøyet hjelpestønad gis rett til ytelsen i inntil tre måneder etter at behovet for tilsyn og pleie har opphørt fordi barnet dør, jf. nytt fjerde ledd i folketrygdloven § 9-11 og et nytt fjerde ledd i § 6-5.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 23.03.2010