Endringer i fiskerilovgivningen

1. Endringer i lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk. 2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. 3. Oppheving av lov av 18. desember 1971 nr. 91 om omsetning av fisk fra tilvirker. 4. Oppheving av lov av 10. juni 1977 nr. 62 om konjunkturreguleringsfond for torskefiskeriene

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen (Ot.prp. nr. 61 for 1991-92, innst. O. nr. 13, besl. O. nr. 25 for 1992-93) (vedlegg NOU 1990:24 Fiskeindustriens organisering og rammevilkår) Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. O. nr. 13 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.1992