Lov om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker ( EFTA/EF) ( EØS)

Ot.prp. nr. 94 for 1991-92, innst. O. nr. 26, besl. O. nr. 43 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.11.1992 Innst. O. nr. 26 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992