Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring ( privatskulelova)

Ot.prp. nr. 89 for 1991-92, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 4 for 1992-93 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 16.10.1992 Innst. O. nr. 2 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 27.10.1992

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1992