Lov om arkiv

Ot.prp. nr. 77 for 1991-92, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 1 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen (vedlegg NOU 1987:35 Samtidens arkiver - fremtidens kildegrunnlag) Innstilling avgitt 15.10.1992 Innst. O. nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 26.10.1992

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1992