Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven

Prop. 118 L (2009-2010), Innst. 307 L (2009-2010), Lovvedtak 57 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 307 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag til endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven. Endringene må ses i sammenheng med Norges tilslutning til Haag-konvensjonen av 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie. Den nye konvensjonen legger først og fremst større vekt på å legge til rette for administrativt samarbeid om fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag på tvers av landegrensene enn de tidligere konvensjonene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010