Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service

Prop. 74 L (2009-2010), Innst. 170 L (2009-2010), Lovvedtak 43 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.03.2010 Innst. 170 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt av Stortinget. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 23.03.2010