Lov om endring av lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1992 Innst. O. nr. 24 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992