Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover ( fødselspenger) ( fedrekvote) ( ferie)

Ot.prp. nr. 13, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 34 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1992 Innst. O. nr. 34 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 08.12.1992