Lov om kommunal beredskapsplikt

Prop. 91 L (2009-2010), Innst. 311 L (2009-2010), Lovvedtak 60 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 311 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010