Lov om varer av edelt metall mv.

Prop. 98 L (2009-2010), Innst. 291 L (2009-2010), Lovvedtak 55 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 291 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om varer av edelt metall, til erstatning for lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld- ,Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. Videre er det vedtatt at ordningen med Edelmetallkontroll faller bort, og at tilsyn med edelmetallvarer istedet foretas av Justervesenet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010