Lov om endringer i lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet ( atomenergiloven) ( sammenslåing av SAT og SIS)

Ot.prp. nr. 18, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 37 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. O. nr. 36 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.1992