Lov om endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. ( alkoholloven) ( salg av sterkøl klasse III, fra Vinmonopolet)

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 41, besl. O. nr. 40 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. O. nr. 41 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.1992