Lov om endringer i lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond, lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker og lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 57 for 1992-93 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. O. nr. 47 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992