Lov om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank ( Byfornyelse) ( Borettslag med gjeldsproblemer)

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 45, besl. O. nr. 41 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. O. nr. 45 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992