Lov om endringer i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 82, besl. O. nr. 106, jf. innst. O. nr. 99 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.04.1993 Innst. O. nr. 82 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1993