Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd ( forsørgertillegg for barn)

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 42 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. O. nr. 46 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992