Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Prop. 122 L (2009-2010), Innst. 324 L (2009-2010), Lovvedtak 65 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2010 Innst. 324 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). Endringene går delvis ut på å presisere forskriftshjemler og klargjøre enkelte begreper for å skape samsvar med ny lov som trer i kraft 1.7.2010.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010