Lov om endringer i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring og i lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 80, besl. O. nr. 93 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. O. nr. 80 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.1993