Lov om endring i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester ( barnevernloven) ( tilsynsfører for barn i fosterhjem)

Ot.prp. nr. 36, innst. O. nr. 55, besl. O. nr. 71 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.01.1993 Innst. O. nr. 55 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1993

   Behandlet i Odelstinget: 16.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 25.02.1993