Lov om endring i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd ( Svalbard)

Ot.prp. nr. 48, innst. O. nr. 69, besl. O. nr. 81 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 69 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.03.1993

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.1993