Lov om endringer i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap ( bidrag) ( ektefellebidrag til trygdeetaten)

Ot.prp. nr. 86, innst. O. nr. 105, besl. O. nr. 111 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.05.1993 Innst. O. nr. 105 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993