Lov om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner ( utlendingers eierandeler)

Ot.prp. nr. 46, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 87 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.04.1993 Innst. O. nr. 75 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 20.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1993