Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m.

Ot.prp. nr. 77, innst. O. nr. 128, besl. O. nr. 132 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen (vedlegg NOU 1992:35 Effektivisering av betalingsinnfordring m.v.) Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 128 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993