Lov om endringer i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten m.v. ( arrest i skip)

Ot.prp. nr. 88, innst. O. nr. 102, besl. O. nr. 108 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1993 Innst. O. nr. 102 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993