Lov om endringar i lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten m. fl.

Ot.prp. nr. 74, innst. O. nr. 119, besl. O. nr. 127 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 119 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993