Lov om endringer i straffeprosessloven m.v. ( to-instansbehandling, anke og juryordning) ( straffeprosessreformen)

Ot.prp. nr. 78, innst. O. nr. 137, besl. O. nr. 143 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1993 Innst. O. nr. 137 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993