Lov om endring i lov av 28. november 1898 om Umyndiggjørelse ( umyndiggjøringsloven) ( psykiatriske sykehus)

Ot.prp. nr. 44, innst. O. nr. 77, besl. O. nr. 91 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. O. nr. 77 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.1993