Lov om endringer i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer ( industrikonsesjonsloven)

vassdragsreguleringsloven (Ot.prp. nr. 70, innst. O. nr. 133, besl. O. nr. 131 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 133 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993