Lov om endringer i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern og opphevelse av lov av 19. desember 1986 nr. 76 om måling av skogsvirke ( tømmermålingsloven) (skogbruksloven)

Ot.prp. nr. 80, innst. O. nr. 95, besl. O. nr. 119 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. O. nr. 95 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993