Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd ( sykepenger, attføringspenger under medisinsk behandling) ( innskjerping av det medisinske vilkår for sykepenger og trygd, og tidsbegrensning for attføringspenger under behandling) ( regelstridige legeerklæringer)

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 88 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 71 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 26.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.1993