Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover ( underholdsbidrag) ( pensjonstrygd for sjømenn) ( attføring)

Ot.prp. nr. 64, innst. O. nr. 110, besl. O. nr. 124 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. O. nr. 110 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993