Lov om endring i lov av 29. april 1899 om Eneret for Staten til Befordring af Meddelelse ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende Anlæg ( Telegrafloven)

Ot.prp. nr. 87, innst. O. nr. 88, besl. O. nr. 100 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1993 Innst. O. nr. 88 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 19.05.1993