Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 106 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet