Lov om endring i lov av 19. juni 1970 nr. 59 om handverksnæring ( håndverksloven) ( EØS-avtalen)

Ot.prp. nr. 72, innst. O. nr. 83, besl. O. nr. 98 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.04.1993 Innst. O. nr. 83 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 19.05.1993