Lov om endring i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart ( EØS-avtalen)

Ot.prp. nr. 84, innst. O. nr. 123, besl. O. nr. 135 for 1992-93, beslutning. O. nr. 135 (1992-93)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen (vedlegg NOU 1991:18 Revisjon av Luftfartsloven) Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 123 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993