Lov om endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd ( stønad under arbeidsløyse)

Ot.prp. nr. 96, innst. O. nr. 134, besl. O. nr. 146 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 28.05.1993 Innst. O. nr. 134 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993