Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune

Prop. 57 S (2010-2011), Innst. 179 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2011 Innst. 179 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån til å forskottere bygginga av ny E39 mellom Astad og Knutset, og til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av utbygginga. Prosjektet er ei vidareføring av prosjektet E39 Knutset-Høgset. Astad-Knutset omfattar bygging av tofelts veg på 5,6 km. Kostnadsoverslaget er 142 mill. kroner, og i finansieringsplanen er det lagt til grunn 112 mill. kroner i bompengar og 30 mill. kroner i statlege midlar. Utbygginga er planlagt starta vinteren 2011 med forventa trafikkopning i 2013, samtidig med Knutset-Høgset.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011