Lov om endring i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll ( tolloven)

Ot.prp. nr. 108 (1992-93)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Finansdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget