Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å be Regjeringen fremme de nødvendige lovendringsforslag som medfører adgang for CNN's og andre TV-selskapers sendinger fra utlandet til Norge fra satellitt og videreformidlet via kabelnett uhindret av norsk sensur utover det som gjelder for aviser og tidsskrifter hjemlet i straffeloven

Dokument nr. 8:48 for 1990-91, innst. S. nr. 93 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1992 Innst. S. nr. 93 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.02.1992