Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 rettsgebyr

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 21 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. O. nr. 24 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991