Lov om avhending av fast eigedom ( avhendingslova)

Ot.prp. nr. 66 for 1990-91, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 97 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. O. nr. 71 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.1992