Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Dokument 3:7 (2010-2011), Innst. 390 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 390 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen. En enstemmig komité har vist til at det er svakheter i saksbehandlingstiden knyttet til tildeling, planlegging og oppfølging av spesialundervisningstilbudet. Komiteen har funnet det kritikkverdig at saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering er for lang, og at det foreligger vesentlige mangler ved mange enkeltvedtak og individuelle opplæringsplaner. Komiteen har videre funnet det kritikkverdig at rapporteringen ikke er god nok. Komiteen er imidlertid positiv til de tiltak for styrking av tiltakskjeden som er foreslått i Meld. St. 18 (2010-11). Komiteen presiserer behovet for å sikre at sakkyndigvurdering foreligger raskest mulig, og mener departementet bør vurdere forslag om lovfesting av maksimal behandlingstid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011