Lov om endringer i lov av 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og om endring i lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag

Ot.prp. nr. 44 for 1990-91, innst. O. nr. 13, besl. O. nr. 13 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.11.1991 Innst. O. nr. 13 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.1991

   Behandlet i Lagtinget: 28.11.1991