Lov om endringer i lov av 13. august 1915 nr. 7 om tvangsfuldbyrdelse og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 11, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 23 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1991 Innst. O. nr. 18 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991