Lov om endring i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 25 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. O. nr. 22 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991