Endring i lov nr. 72 av 12. juni 1981 om reisebyråer m.v. (Reisegarantiloven)

Ot.prp. nr. 35, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 52 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.02.1992 Innst. O. nr. 42 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1992

   Behandlet i Odelstinget: 12.03.1992

   Behandlet i Lagtinget: 17.03.1992