Lov om endring av lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Ot.prp. nr. 65, innst. O. nr. 84, besl. O. nr. 114 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1992 Innst. O. nr. 84 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1992