Lov om Norges Postbank

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 83 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 14.05.1992 Innst. O. nr. 58 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.1992